Jak koloběžku ochránit před zloději

Možná jste koloběžku dostali od Ježíška, možná ji máte už nějaký čas doma nebo si ji chystáte na jaře pořídit. A jako každý majitel koloběžky byste určitě rádi předešli jejímu odcizení. Zabránit se tomu úplně nedá, ale určité možnosti jsou…

Tím nejjednodušším je nenechávat koloběžku bez dozoru, pořídit si kvalitní zámek, využívat městské bezpečnostní stojany a pokud to jde, parkovat koloběžku v zamykacích boxech. Zloděje ale můžete zkusit odradit ještě jednou věcí – nechte si koloběžku zaregistrovat. Ukradení koloběžky to sice 100% nezabrání, ale tím, že koloběžku označíte samolepkou s informací o registraci, si zloděj si své úmysly přinejmenším rozmyslí. A pokud o koloběžku přesto přijdete, registrací zvyšujete šanci, že se ji podaří najít.

Možností registrace je několik, resp. existující registry jsou určeny hlavně pro registraci kol, ale stejným způsobem se, předpokládám, dají zaregistrovat i koloběžky. V ČR existuje několik různých registrů a evidencí, nejznámější je registr CEREC, ale možností je víc – většinou se registry liší nabídkou služeb a podmínkami registrace. Osobně o všech registrech a možnostech velký přehled nemám, proto si vás dovoluji odkázat na článek Registrací jízdního kola proti krádeži?, kde se dozvíte víc.

Evidence jízdních kol v Ostravě
Evidence jízdních kol Městskou policií Ostrava

A je tu ještě jedna možnost – registrace koloběžky městskou policií. Zajímalo mě, kde a jak registrace probíhá i zda se provádí ve všech městech. Oslovila jsem proto oddělení městské policie v několika vybraných městech České republiky – v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a ve Zlíně. Odpovědi jsem získala od tiskových mluvčích, pracovníků přestupkových oddělení, zástupců úseků prevence kriminality a preventivních oddělení… a jejich vyjádření najdete níže (informace a vyjádření jsou z podzimu 2017).

BRNO
Mgr. Jakub Ghanem, tiskový mluvčí, Městská policie Brno:
Městská policie Brno již několik let jízdní kola neeviduje. O jejich registrování bychom začali uvažovat teprve v případě, že by existovala celostátní evidence jízdních kol, například pod ministerstvem dopravy.
V současné situaci, kdy nekomerční centrální evidence není k dispozici, bohužel nevidíme hlubší smysl registrování kol a koloběžek, protože reálně s nimi stačí vyjet za hranice města a stávají se pro nás nedohledatelnými.

HRADEC KRÁLOVÉ
Bc. Tomáš Bruna, vedoucí přestupkového oddělení, Městská policie Hradec Králové :
Registraci si provádí majitel sám skrze webové rozhraní cerek.cz nikoli primárně na služebnách městské policie.
Městská policie Hradec Králové je pouze jejím partnerem s přístupem do tohoto registru.
+ Registrovat kolo může každý zájemce na internetových stránkách systému CEREK.
+ O možnosti registrace se informujte  v prodejnách jízdních kol. Někteří prodejci vám kolo zaregistrují přímo při prodeji.
Městská policie Hradec Králové nabízí těm, kteří nemají, nebo nepoužívají internet, možnost registrace kola na služebně městské policie v ulici Dlouhá 211, Hradec Králové. Objednání není nutné.

LIBEREC
Bc. Daniela
Bušková, vedoucí odboru prevence kriminality a tisková mluvčí, Městská policie Liberec:
Městská policie Liberec neprovádí registraci jízdních kol a koloběžek, ani nezajišťujeme obdobný systém umožňují zabezpečování dopravních prostředků.

OLOMOUC
Bc. Petr Čunderle, tiskový mluvčí, Městská policie Olomouc:
MP Olomouc možnost registrace nenabízí. Zájemci o evidenci jízdních kol mají možnost se sami zaregistrovat v Centrálním registru jízdních kol CEREK nebo ve specializovaných obchodech, jejichž seznam najdete na webových stránkách CEREKu.
Více informací o samotné registraci najdete zde.

OSTRAVA
Michaela Michnová, vedoucí úseku prevence a propagace, Městská policie Ostrava:
Koloběžky, pokud mají výrobní číslo, lze (stejně jako kola) rovněž zaevidovat. Běžnou evidenci (bez DNA) lze provést po domluvě termínu na pracovišti městské policie na: ulici Čkalovova 18a/1644, Poruba, tel. č. 596 977 312,  ulici Zámecká 10, Moravská Ostrava, tel. č. 599 414 233
Značení za pomocí syntetické DNA značíme průběžně na cyklostezkách. Termíny uveřejňujeme také na našich www.

Koloběžku raději bez dozoru nenechávejte
Koloběžku raději bez dozoru nenechávejte

PARDUBICE
Lenka Uskobová, Preventivní a informační služba, Městská policie Pardubice:
Evidujeme jízdní kola i koloběžky. Naše evidence kol je jeden ze způsobů, který může pomoci v pátrání po ukradeném kole, nebo koloběžce.
Více o evidenci a co vše k tomu potřebujete najdete na stránkách Městské policie Pardubice.

Evidence je ZDARMA (pro kohokoliv, kdo přijde – neřešíme, zda o evidenci žádá občan Pardubic, nebo jiného města). Jedná se o evidenci naší městské policie, pro naše potřeby, tuto nikde jinde nesdílíme. Případné  info z této evidence poskytujeme PČR (na její vyžádání). Při evidenci vydáváme průkaz kola (nechává si majitel u sebe) + samolepku s evidenčním číslem na kolo (lepí se na kolo).
Kola a koloběžky evidují kolegyně z Přestupkového oddělení na hlavní služebně (Pernerova 443, 530 02 Pardubice), vždy každou středu, 15:00 – 18:00 hod.

Ještě bych doporučila bezpečnostní stojany – další způsob, jak v Pardubicích bezpečně zabezpečit kolo, nebo koloběžku: ve městě lze využívat více než 120 bezpečnostních stojanů.

Evidence kol za pomoci syntetické DNA - Ostrava
Evidence kol za pomoci syntetické DNA – foto z akce Městské policie Ostrava

PLZEŇ
Bc. Jan Barfus, DiS., metodik prevence kriminality, Městská policie Plzeň:
Městská policie Plzeň v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR realizuje od června 2015 rozšířenou evidenci jízdních kol – provádíme forenzní značení za pomocí syntetické DNA.
To znamená, že je jízdní kolo na několika příslušných místech označeno mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem. Tyto mikrotečky jsou pouhým okem téměř neviditelné. Jejich vyhledávání na jízdním kole se provádí pod UV světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní kód na mikrotečce se pak jednoduše přečte za pomocí zvětšovacího zařízení.
Podstatou tohoto forenzního značení je to, že takto označené jízdní kolo je zaregistrováno nejen do databáze Městské policie Plzeň, ale i do celosvětové databáze výrobce forenzního značení.
Vlastní značení a evidence jízdních kol je prováděno strážníky Odboru analýzy a prevence kriminality (OAPK) v sídle velitelství MP Plzeň, Perlová 3 a dále při akcích, které bude OAPK vyhlašovat cestou webového portálu MP Plzeň v sekci Prevence  nebo na tel. 378 036 931. Pro vlastní evidenci jízdního kola vezměte s sebou občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola.

PRAHA
Stanislav Kunc, vedoucí analytické skupiny, Městská policie hl. m. Prahy:
Systém evidence jízdních kol, který v současné době MP provozuje a využívá, je bezplatnou a dobrovolnou službou občanům. Účelem uvedené evidence je přispět k ochraně majetku ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zejména tím, že umožňuje efektivnější pátrání po ztracených a odcizených jízdních kolech a zlepšuje identifikaci jízdních kol, čímž přispívá k prevenci majetkové kriminality.
Jedním z určitých nedostatků uvedené evidence je její omezení pouze na území hl. m. Prahy (v souladu s působností MP). Kolo zaevidované v jiném městě (pokud je tam podobná evidence vedena) se v ní neobjeví a v případě, že je takové kolo odcizeno a následně provozováno v Praze, strážník nemá možnost tuto skutečnost zjistit. Obdobné je to s koly evidovanými v Praze a po odcizení užívanými v jiných městech. V současné době existují snahy o zdokonalení, centralizaci, propojení systémů a jejich případné zastřešení ze strany Ministerstva vnitra ČR, avšak ani přes podporu MP prozatím takový systém vytvořen nebyl.

Souběžně s uvedeným evidenčním systémem existují v současné době i systémy jiné, provozované komerčně s celostátní působností (viz např. CEREK), s jejich provozovateli jsou vedena průběžná jednání, prozatím však nedošlo k dohodě o jejich propojení.

Podle stávajících interních předpisů MP osoba, která žádá o zavedení jízdního kola do evidence MP, zpravidla majitel, se s tímto jízdním kolem dostaví v úředních hodinách na služebnu obvodního ředitelství MP – kontakty jsou dostupné např. zde. Není nezbytné obracet se na služebnu místně příslušnou podle místa bydliště. Zaevidování se provádí zpravidla v pracovní dny v době mezi 7:30 až 16:00 hod., kdy pověřený strážník jízdní kolo označí (je vhodné předem se telefonicky domluvit na provedení tohoto úkonu). Podmínkou zavedení do zmíněné evidence je předložení dokladu o nabytí jízdního kola nebo čestného prohlášení, že bylo nabyto v souladu s právním řádem, dále je nutný souhlas se zpracováváním osobních údajů, sdělení povinných údajů a souhlas s označením kola evidenčním štítkem (syntetická DNA není tímto systémem používána).
Změny evidovaných údajů a vynětí z evidence mohou být provedeny pouze na podnět žadatele nebo osoby, která se prokáže písemným a ověřeným zmocněním. Zaevidování tudíž není možné provést jen na základě zaslání fotodokumentace a kopií účtenek a dalších materiálů e-mailem. Samotnou proceduru však může předběžné poskytnutí potřebných údajů výrazně urychlit a zjednodušit. V případě zájmu o zaevidování jízdního kola tedy zpravidla doporučujeme, obrátit se na zvolený útvar MP, domluvit se s ním na zaslání těchto materiálů e-mailem v předstihu, aby příslušný zaměstnanec mohl připravit veškerou nezbytnou administrativu. Zbývající úkony, u nichž je nezbytná osobní přítomnost žadatele, by tak potom mohly být zkráceny na naprosto nezbytné minimum.
MP v současné době neuvažuje o rozšíření této služby na koloběžky nebo obdobné prostředky.

ÚSTÍ nad LABEM
František Koutný, vedoucí oddělení prevence a dopravní výchovy,
Městská policie Ústí nad Labem:
Statutární město Ústí nad Labem prostřednictvím městské policie je nově zapojeno do projektu MV ČR „Forenzní značení jízdních kol“.
V rámci tohoto projektu je každé jízdní kolo nebo kompenzační pomůcka označená syntetickou DNA a je vybaveno příslušnými samolepkami a upozorněním o tomto značení. Samolepky a upozornění varují pachatele.
Součástí vlastního značení jízdních kol je i jejich popsání, fotografování a následná registrace, a to jak do lokálních registrů městských policií, které toto značení a registraci provádějí, tak do celostátního registru REFIZ, do kterého se registrují všechna označená kola z měst, které se projektu MV „Forenzní identifikační značení jízdních kol“ účastní. Tento systém je pro města a jejich městské policie, i Policii ČR, velmi výhodný, neboť o každé krádeži označeného jízdního kola se okamžitě dozvědí všechny městské policie (Policie ČR), které s celostátním registrem REFIZ pracují a prostřednictvím REFIZ lze taktéž snadněji nalézt odcizené jízdní kolo na území celé ČR (jízdní kolo je v REFIZ popsáno a vyfotografováno). Obdobně lze značení využívat na označení jakéhokoliv předmětu např. městského mobiliáře v obcích.

K zaregistrování je potřeba se dostavit  služebnu městské policie s doklady a dotyčným kolem, koloběžkou apod. (Podrobnou informaci podají na jednotlivých okrskových služebnách). Je potřeba dopředu si domluvit termín registrace na jednotlivých okrskových služebnách. Registrace je zdarma

ZLÍN
Mgr. Pavel Janík zástupce ředitele, Městská policie Zlín:
MP Zlín spolupracuje s Centrálním registrem jízdních kol pro ČR CEREK, který nabízí možnost registrace jízdního kola a tyto údaje jsou pak dostupné nejen ve Zlíně, ale v rámci všech spolupracujících subjektů.

 

Fotografie evidence kol: fota použita se svolením MP Ostrava

2 komentáře

  1. Na ebay jde zakoupit GPS který se montuje do predniho krčku a při krádeži vám ukáže polohu kde se kolobka nachází.stoji kolem 60 euro ale ten kdo má drahou koloběžku určitě se vyplatí

  2. Hezký den, Tomáši,
    děkuji za tip – nejspíš tohle řešení nevyužijí všichni, ale je dobré o něm vědět.
    A jak píšete, určitě je ideální pro koloběžkáře s dražší koloběžkou.
    Šárka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *